marți, 31 ianuarie 2012

Phoenix - Canticlu a cucuveaualiei


Cucuveaua-mbufnata,
snu t-aflai diu tioi aflata.
Ci esti ahat blastimata,
si-ahat multu-nfarmacata.
Pi caie casa ai stata
s-pi-cai ugeac ai cantata,
di timeli s-au ravaita
s-oamnenili tati, au murita,
s-oamenili tati, au murita.
Casa cea ce te-aninasi,
dupa cineri di cantasi,
era-unui telnic mare,
ti-oili n-avea misurare.
Cai cu iape misticate
si multe multe muscate,
avea hili, avea nurori,
toti cu feate s-cu ficiori,
toti cu feate s-cu ficiori.
Pi casa de-andai cantasi,
parc-o stroflu il bagasi
Oile se-ngalbedzira
s-pan de una il supsira.
Multe s-cali tu na muciara
pascandu sa-nfarmacara,
tihtusira hili, nurori,
cu feate, cu toti ficiori,
cu feate, cu toti ficiori.
Cas-armase pundixita
si di omaneni nemuntrita
pin-cadzu si-s face pade
si criscu iarba s-lïvade.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu